امور کلاس ها

شنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

1-1

میکروب شناسی

پرتونگاری اختصاصی

فارسی بهداشت

ریاضیات پایه

 

1-2

سمینار2

زبان تخصصی 2واحدی

تضمین کنترل کیفی

تضمین کنترل کیفی

 

1-3

اندیشه اسلامی2

اندیشه اسلامی2

کار آموزی در عرصه4

کار آموزی در عرصه4

 

1-4

آزسم شناسی

اصول فنی تجهیزات

ایمونو هماتولوژی

سمینار

 

1-5

خون شناسی2

      کنترل کیفی

آزسم شناسی1-7

بهداشت عمومی

زبان تخصصی هوشبری

تکنیکهای بالینی

بهداشت

 

1-8

 

زبان تخصصی پزشکی گ4

فارسی عمومی

                   بیوشیمی2             تکنیکهای آسیب

1-9

CTاصول فیزیکی

CTاصول فیزیکی

دوزیمتری

   

خرد

 

خون شناسی2

آزآسیب شناسی

آز آسیب شناسی

 

دانش

             بیوانفورماتیک        

اندیشه


روش تحقیق

بیوشیمی پیشرفته

   

دکتر رایگان

         
 
 
 

شبنه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

2-1

زبان تخصصی پزشکی گ2

نگارش پزشکی گ1

 

زبان تخصصی پرستاری

 

2-2

زبان تخصصی پزشکی گ3

زبان نگارش پزشکی گ2

زبان عمومی2مامایی

   

2-3

زبان تخصصی پزشکی گ1

زبان نگارش پزشکی گ3

زبان تخصصی رادیولوژی

   

2-4

زبان عمومی 2پزشکی گ2

زبان نگارش پزشکی گ4

زبان عمومی دو علوم آزمایشگاهی گ1

   

بهار

 

زبان پیش دانشگاهی پزشکی

     

کنفرانس

پرتوهنی غیر یونیزان

روشهای کشت سلولی

ژنتیک

   
 
 
 
 
 

یکشنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

1-1

آمار حیاتی

بیوشیمی عمومی

فرهنگ تمدن برادران

فرهنگ تمدن خواهران

1-2

کار آموزی در عرصه4

کار آموزی در عرصه4

دانش خانواده

دانش خانواده

1-3

ویروس شناسی

کار آموزی در عرصه4

فارماکولوژی

تاریخ تحلیلی

1-4

خون شناسی2

سم شناسی

سمینار

آمار

1-5

سم شناسی

ژنتیک

زیست سلولی

   


1-6

1-7

پرتونگاری 1

ثبت نمایش تصاویر

دانش خانواده خواهران

فیزیک پرتوها

1-8

زبان بین الملل

آشنایی بامواد کنتزاست

رادیوبیولوژی

                اصول فنی تجهیزات  

         فیزیک حیاتی

1-9

ارزیابی تصاویر1

MRIاصول فیزیک

تاریخ تحلیلی برادران

تاریخ تحلیلی خواهران

خرد

زبان بین الملل

ایمنی شناسی

زبان تخصصی کار درمانی

فیزیک حیاتی

آمار حیاتی

دانش

ایمونو هماتولوژی

زبان عمومی 1گ7

اندیشه

مبانی رادیوبیولوژی

دوزیمتری

دکتر رایگان

 
 
 
 
 

یکشنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

2-1

زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی علوم آزمایشگاهی

زبان عمومی 1علوم آزمایشگاهی گ5

زبان عمومی2 پرستاری گ5

2-2

زبان عمومی1 تغذیه گ14

فارسی اتاق عمل

زبان عمومی1رادیولوژی گ6

فرهنگ تمدن خواهران

2-3

زبان عمومی2 رادیولوژی گ7

زبان عمومی2مامایی گ3

زبان عمومی 2پرستاری گ6

زبان عمومی دو فیزیوتراپی گ8

2-4

زبان تخصصی هوشبری

زبان عمومی2 علوم آزمایشگاهی گ2

زبان نگارش پزشکی گ5

بهار

کنفرانس

مبانی رادیو بیولوژی

آمار زیستی وروش تحقیق

 
 
 
 
 

دو شنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

1-1

فیزیولوژی

انگل شناسی1

تفسیر موضوعی قرآن برادران

تفسیر موضوعی قرآن خواهران

1-2

تضمین کنترل کیفی

تضمین کنترل کیفی

تضمین کنترل کیفی

تضمین کنترل کیفی

1-3

زبان تخصصی هوشبری

         هورمون

مدیریت بیمارستانی

1-4

زبان تخصصی

        قارچ شناسی

کنترل کیفی

هورمون شناسی

1-5

قارچ شناسی

نانو زیست فناوری

         قارچ شناسی

1-6

1-7

آناتومی دو

فیزیک پرتوها

هورمون شناسی

1-8

زبان نگارش پزشکی گ4

فارسی عمومی

1-9

                    سی تی

بیماری شناسی

خرد

انگل شناسی2

فارسی حشره شناسی

اصول مدیریت

انتقال خون

باکتری

دانش

ایمونو هماتولوژی

ایمونوهماتولوژی

خون شناسی2

اندیشه

هورمون شناسی

دکتر رایگان

 
 
 
 

دوشنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

2-1

زبان تخصصی پزشکی گ2

نگارش پزشکی گ1

زبان تخصصی فناوری سلامت

2-2

زبان تخصصی پزشکی گ3

زبان نگارش پزشکی گ2

زبان عمومی دو مامائی گ4

2-3

زبان تخصصی پزشکی گ1

زبان نگارش پزشکی گ3

فارسی بهداشت

2-4

زبان عمومی دوپزشکی گ2

زبان نگارش پزشکی گ4

زبان عمومی دو علوم آزمایشگاهی گ1

بهار

زبان پیش د انشگاهی پزشکی

کنفرانس

کار با حیوانات آزمایشگاهی

روشهای کشت سلولی

مبانی رادیوبیولوژی بالینی

 
 
 
 
 

سه شنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

1-1

آز هورمون شناسی

1-2

       بافت شناسی

کار آموزی درعرصه 4

زبان تخصصی فناوری

1-3

زبان تخصصی هوشبری

کار آموزی در عرصه4

                   ارزیابی 2

1-4

آزهورمون

زبان تخصصی ارشد

زبان تخصصی مامایی

1-5

     آزهورمون شناسی

1-6

1-7

تصویربرداری باامواج

تصویر برداری باامواج

تصویر برداری باامواج

تصویر برداری با امواج

1-8

تکنیهای بالینی CT

آز هورمون شناسی گ2

1-9

ارزیابی تصاویر پزشکی 1

تعمیرات ونگهداری دستگاهها

CTتکنیکهای بالینی

خرد

آسیب شناسی

آزهورمون شناسی

زبان تخصصی کاردرمانی

سمینار

دانش

زبان عمومی یک گ7

اندیشه

مهندسی ژنتیک

زیست ایمنی واخلاق

دکتر رایگان

 
 
 
 
 

سه شنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

2-1


زبان عمومی یک گ5

زبان عمومی یک گ5

2-2

زبان عمومی یک تغذیه گ14

زبان عمومی یک رادیولوژی گ6

2-3

زبان عمومی دورادیولوژی گ7

زبان عمومی دومامائی گ3

زبان عمومی ی دو پرستاری گ6

زبان عمومی دو فیزیو تراپی گ8

2-4

زبان عمومی دو علوم آزمایشگاهی گ2

زبان نگارش پزشکی گ5

بهار

کنفرانس

 
 
 
 
 

چهار شنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

1-1

مکاتبات اداری

1-2

ادبیات فرسی

بیوشیمی عمومی

فارسی

1-3

فارسی عمومی

فارسی عمومی

1-4

سمینار

1-5

1-6

1-7

روشهای پرتو نگاری 1

فیزیولوژی

1-8

زبان بین الممل

زبان تخصصی اتاق عمل

1-9

                     سی تی

روشهای پرتونگاری3

خرد

زبان بین الملل

دانش

اندیشه

ایمنی پیشرفته

دکتر رایگان

 
 
 
 
 

چهار شنبه

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

2-1

2-2

2-3

2-4

بهار

کنفرانس

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/12
تعداد بازدید:
739
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal