ا نتصـابات دانشكــده پيــراپـزشكي
 • به موجب ابلاغ شماره 305900/89 مورخ 14/12/1389 سركار خانم دكتر صديقه شريف زاده به سمت " معاونت آموزشي دانشكده پيراپزشكي" منصوب گرديدند.
 •  به موجب ابلاغ شماره  305924/89 مورخ14/12/1389 جناب آقاي دكتر سيد محمد جواد مرتضوي به سمت " معاونت پژوهشي دانشكده پيراپزشكي"  منصوب گرديدند.
 • به موجب ابلاغ شماره  163032/90 مورخ 29/3/1390 جناب آقاي دكتر محمد علي تخشيد به سمت " معاونت فرهنگي دانشجويي دانشكده پيراپزشكي" منصوب گرديدند.
 • به موجب ابلاغ شماره  45847/91 مورخ 17/2/1391 سركار خانم خوش نيت به سمت " رابط مستند سازي و ارتقاء كيفيت فرآيندهاي دانشكده" منصوب گرديدند.
 • به موجب ابلاغ شماره  737/01/9/پ/91 مورخ 17/3/1391 سركار خانم معصومه عباسي كشكولي به سمت " مدير گروه راديولوژي  دانشكده پيراپزشكي" منصوب گرديدند.
 • به موجب ابلاغ شماره  153468/91 مورخ 10/5/1391 جناب آقاي حقاني به سمت "مسئول آموزش گروه راديولوژي دانشكده پيراپزشكي" منصوب گرديدند.
 • به موجب ابلاغ شماره  229154/91 مورخ 9/7/1391 جناب آقاي وحيد يزداني به سمت " مدير روابط عمومي  دانشكده" منصوب گرديدند.
 • به موجب ابلاغ شماره 229925/91 مورخ 10/7/91 سركار خانم سميرا درايي به سمت  "كارشناس روابط عمومي دانشكده"  دانشكده منصوب گرديدند.
 • به موجب ابلاغ شماره  276974/91 مورخ 16/8/1391 جناب آقاي وحيد يزداني به سمت " عضو كميته اصلاح الگوي مصرف" منصوب گرديدند.
 •  به موجب ابلاغ شماره  319333/91 مورخ 21/9/1391 جناب آقاي پيش خرد به سمت " كارشناس ورزش دانشكده " منصوب گرديدند.
 •  به موجب ابلاغ شماره  319177/91 مورخ 21/9/1391 سركار خانم زهرا سركوبي به سمت " مديريت روابط عمومي و مسئول دبيرخانه دانشكده " منصوب گرديدند.
 • به موجب ابلاغ شماره  346258/91 مورخ 12/10/1391 سركار خانم ليلي معزي به سمت " مسئول فن آوري اطلاعات گروه علوم آزمايشگاهي " منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  410268/91 مورخ 6/12/1391 جناب آقاي عزيزاله زارعي به سمت " مسئول كارگزيني دانشكده"  منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  346258/91 مورخ 12/10/1391 سركار خانم ليلي معزي به سمت " مسئول فن آوري اطلاعات گروه علوم آزمايشگاهي " منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  28645/92 مورخ 3/2/1392 جناب آقاي عزيزاله زارعي به سمت " عضو كميته نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي عمراني " منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  28383/92 مورخ 3/2/1392 سركار خانم فرخنده خليلي زاده به سمت " عضو كميته نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي عمراني " منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  28655/92 مورخ 3/2/1392 جناب آقاي مهدي لطيفي به سمت " عضو كميته نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي عمراني " منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  28659/92 مورخ 3/2/1392 جناب آقاي منصور يزداني به سمت " عضو كميته نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي عمراني " منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  36243/92 مورخ 9/2/1392  جناب آقاي كوثري به سمت " مسئول آزمايشگاه فيزيك و دوزيمتري" منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  38217/92 مورخ 10/2/1392  سركار خانم ليلا زارع به سمت " مدير فرهنگي- دانشجويي دانشكده" منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  49865/92 مورخ 19/2/1392  جناب اقاي دكتر رضا فرديد به سمت " سرپرست معاونت پژوهشي دانشكده" منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  59666/92 مورخ 25/2/1392    سركار خانم دكتر منظر بانو شجاعي فرد   به سمت  " معاونت پژوهشي مركز تحقيقات علوم پرتويي" منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  61016/92 مورخ 28/2/1392    جناب اقاي دكتر رضا فرديد   به سمت  " نماينده گروه راديولوژي در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده" منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  135719/92 مورخ 24/4/1392    سركار خانم فرزانه ابوعلي زاده   به سمت  " مدير داخلي مركز تحقيقات علوم و فناوري تشخيص آزمايشگاهي دانشكده" منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  1005/01/9/پ/92 مورخ 31/4/1392   جناب آقاي دكتر مصلح شيرازي  به سمت  " سرپرست گروه راديولوژي " منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  150009/92 مورخ 5/5/1392    جناب اقاي وحيد يزداني    به سمت  " رابط امور حقوقي دانشكده" منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  160816/92 مورخ 13/5/1392    جناب اقاي دكتر رضا فرديد   به سمت  " معاون تحصيلات تكميلي گروه راديولوژي" منصوب گرديدند
 • به موجب ابلاغ شماره  196776/92 مورخ 13/6/1392    جناب اقاي آرش شجاع الدين   به سمت  " ناظر امور معاونت پشتيباني" منصوب گرديدند
 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-29 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ