ا نتصـابات دانشكــده پيــراپـزشكي
 
  •   به موجب ابلاغ شماره 311800/93مورخ 19/8/93 جناب آقاي وحيد يزداني به سمت " مسئول روابط عمومي دانشكده پيراپزشكي" منصوب گرديدند.
  •   به موجب ابلاغ شماره 231322/93مورخ 22/6/93 جناب آقاي دكتر علي فرهادي به سمت " مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشكده پيراپزشكي" منصوب گرديدند.
  •  به موجب ابلاغ شماره 231337/93مورخ 22/6/93 جناب آقاي دكتر حسين منعم به سمت " مسئول دفتر توسعه آموزش پزشكي دانشكده پيراپزشكي" منصوب گرديدند.  
  • به موجب ابلاغ شماره 865/01/9/پ/93 مورخ 14/5/93 سركار خانم دكتر ريتا عرب سلغار به سمت " سرپرست گروه علوم آزمايشگاهي" منصوب گرديدند.     
  • به موجب ابلاغ شماره  128591/93  مورخ 9/4/93   جناب آقاي دكتر محمد علي تخشيد   به عنوان  "سرپرست معاونت آموزشي دانشكده پيراپزشكي منصوب گرديدند.
     
  •  به موجب ابلاغ شماره 84758/93 مورخ 7/3/93 جناب آقاي محمد هادي ماهر به عنوان سرپرست معاونت پشتيباني دانشكده پيراپزشكي منصوب گرديدند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-29 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ