شرح وظایف رئیس اداری:
1  -پاسخگويی به سوالات وانجام امور پرسنلی وارباب رجوع (تلفنی وحضوری)
 
2-دريافت به موقع تمام ماموريتها ومرخصيها بمنظور استخراج صورت وضعيت حضور کارکرد ماهيانه کارکنان
 
3-ارائه صورت وضعيت حضوروغياب کارکنان
 
4-تنظيم ليست اضافه کاری پرسنل
 
5-تنظيم ليست طرح نظام نوين کارکنان وارائه به واحدهای مربوطه
 
6-تهيه پيش نويس نامه ها
 
7-پيگيری فرم ارزشيابی سالانه کارکنان تا نتيجه
 
8-تاييد نامه های زيراکس بخشها وسوالات امتحانی اوراق متفرقه به واحد زيراکس

اعضای هيات علمی
1- پاسخگويی به سوالات وانجام امور اعضای هيات علمی
2-صدورحکم ماموريت اداری منوط به ارائه دعوتنامه به امور اداری
3-رفع مغايرت تاريخ اجرای احکام ماموريت مستلزم به ارائه لاشه بليط به امور اداری
4-ثبت مرخصی اساتيد به صورت هفتگی وتهيه ليست کلی درپايان شهريورهرسال

امور مشترک اعضاء هيات علمی وکارکنان  
1-صدورگواهی اشتغال بکار درسطح استان 
2-صدورحکم ماموريت اداری ومرخصيها
3-ارائه اطلاعات وآمار
4-گواهی استعلاجی از سه روز بيشترنياز به تاييد شورای پزشکی دارد قبل ازارائه به امور اداری 
5-صـــدور هرگونه گواهي ابتدا بايستي به تاييد مديرگروه،   رئيس يا مسئول مربوطه باشد
6-پیگيري ارتقائها ، تقاضاها ، مكاتبات اداري ومسائل رفاهي
  شرح وظایف دبیرخانه:
بايگاني پرسنلي
1-ثبت كليه سوابق پرسنلي
2-ارائه سوابق وپرونده پرسنل به مسئولين ذيربط
دبيرخانه
دريافت كليه ارسال ومراسلات ونظارت برامور
متصدي دفتري
1-ثبت نامه هاي اداري
2-ثبت تقاضاها
3-راهنمايي محل ارجاع نامه ها
4-ارائه شماره نامه های ثبت شده   
5- ارائه سوابق اداری به افراد مسئول
6- پاسخ به ارباب رجوع درخصوص نامه ها
بايگانی اداری     
      کليه نامه ها
خدمات کامپيوتری
1-حضوروغياب پرسنل ووارد نمودن مرخصی 
2
-واردکردن فرم نظرسنجی ارباب رجوع
تحريرات رايانه اي
تحرير نامه هاي پيش نويس شده توسط مسئولين
 
  شرح وظایف نامه رسان:
ارسال ومراسلات

واحدهاي داخلي دانشكده 

1-ارسال نامه های کليه واحدهای داخلی دانشکده وواحدهای کم مسافت 
2-جمع آوری نامه ها درساعتهای اول کاری و بصورت موردی وساعتهای آخروقت اداری 
3-انجام امور فوری

واحدهاي خارج ازدانشكده

1- جمع آوری نامه ها ، تهيه کپی ،تفکيک نامه ها ،و ارسال آن به واحدهای دانشگاه علوم پزشکی دفاتــرگروههای آموزشی و بيمارستانهــا ی درسطح شهر
2- ارسال نامه به ادارات غير دانشگاهی درصورت نياز  
3- ارسال ومراسلات نامه های پستی

شورای اداری مالی

1-هماهنگی در جهت تشکیل جلسات و ارسال دعوتنامه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-21 16:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ