نام و نام خانوادگی : آقای مهندس علیرضا صلاح  

سمت:  معاون پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی  

مدرک تحصیلی: مهندس الکترونیک

پست الکترونیکی: salaha@sums.ac.ir

تلفن محل کار: 32270300

 

شرح وظایف معاونت پشتیبانی 
 
       1- کسب خط مشی و دستور العمل اجرائی و برنامه کلی در مورد امور اداری و مالی از مدیریت مربوط 
2- تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارئه آموزش و راهنمائی آنان
3- هدایت فعالیتها و عملیات مربوط به امور اداری،مالی،تدارکات،انرژی،تاسیسات،از طریق اعمال نظارت و ارائه راهنمایی لازم
4- بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی وبیلان و حساب سود و زیان
5- نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی ، هزینه ها و درآمدها بر اساس مقررات مالی و دستورالعملهای مصوب   
6- نظارت کلی بر چگونگی مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها 
7- نظارت مستمردرنگاهداری حسابهای اموال ، انبارهاو ثبت دفاتر فرعی و معین و کل بر اساس روشهای مصوب و حسابهای مالی
8- نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداختها و رسیدگی  به اسناد هزینه  واحدهابر اساس مصوبات ودستور العملها و آئین نامه معاملات دولتی
9- بررسی و گزارش نتایج ارزشیابی کار کارکنان و فعالیتهای مختلف بر اساس دستور العملهای مصوب
10 سرپرستی و رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج ،تنظیم بودجه ، امضاء اسناد با امضاء سرپرست مربوطه
11- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه پرسنلی جاری و مستمر ماهیانه بر مبنای احتیاجات واحدهای تابعه
12- تصویب و تایید کلیه اسناد حسابداری و دستور پرداختهای مربوط به خرید لوازم فوری و ضروری در حدود احتیاجات ابلاغ شده 
13- تهیه و تنظیم گزارشهای مختلف از فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی برای مدیریت مربوطه 
14-نظارت کلی به امر وصول درآمدها از منابع مختلف و اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی به مسئولان امر 
15- تنظیم پیشنهاد برنامه و بودجه فعالیتهای اداری ومالی در قالب خط مشی اجرائی
16- بررسی وپیشنهاد تشکیلات تفضیلی امور اداری ومالی بر اساس نیازمندیها 
17- ایجاد هماهنگی بین فعالیتها از طریق برقراری ارتباط و پیگیری و ارزشیابی آنها
18- نظارت بر تامین نیروی انسانی از منابع داخل و خارج 
19- نظارت بر تامین نیاز مندیهای تدارکاتی و خدماتی
20- نظارت بر تامین شرایط مناسب محیط و رفاه کارکنان
21- اشتراک ماهی از تنظیم بودجه 
22- بررسی چگونگی پیشرفت برنامه های اداری 
23- اتخاذ تدابیر لازم و پیشنهاد طرحهای اصلاحی به منظور بهبود امور اداری ومالی
24- نظارت بر اجرای برنامه مصوب و هدایت و راهنمایی واحدهای مالی
25- نظارت بر امر وصول درآمدهای سازمان از منابع مختلف 
26- نظارت بر اجرای بودجه و چگونگی مصرف اعتبارات در واحدها
27- نظارت بر امر تنظیم و رسیدگی اسناد مالی از لحاظ کامل بودن و انطباق با مقررات سازمان
28- ارسال و حواله وجوه لازم بر واحدهای مختلف در حدود اعتبارات بودجه مصوب و اسناد ارسالی 
29- پیگیری عملیات مالی و تهیه گزارشهای لازم در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها
30- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
         
 

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-14 14:28    آمار بازدیدکنندگان   :  8623        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ