آشنايي با وظايف و حيطه اختيارات اساتيد مشاور 

 

در راستاي هدايت هدفمند امور تحصيلي دانشجويان جهت رشد وشكوفايي هر چه بيشتر آنان با تعيين اهداف، وظايف و ساختار اجرايي مشخص به منظور پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقا علمي و رفع مشكلات آموزشي، پژوهشي، فردي، اجتماعي و رفاهي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي، كميته مركزي استاد مشاور در دانشگاه علوم پزشكي شيراز شكل گرفته است . در اين راستا واحدهاي ذيربط دانشگاهي با ارائه خدمات مربوطه خواهند توانست در نيل به اهداف فوق الذكر اساتيد مشاور را همراهي نمايند.

در هر دانشكده معاونت آموزشي به عنوان مسئول اساتيد مشاور دانشكده مي باشد كه وظيفه برنامه ر يزي و نظارت بر فعاليت استادان مشاور را بر عهده دارد. ( معاونت آموزشي مختار است ، فرد ديگري را با نظر كميته مركزي به عنوان مسئول اساتيد مشاور انتخاب نموده و وظايف محوله را تفويض اختيار نمايد.)

كميته مركزي استاد مشاور در سطح دانشگاه به رياست معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل مي گردد كه تصميم گيري در جهت اجراي آيين نامه استاد مشاور را بر عهده دارد.

شرح وظايف استاد مشاور:

1-     تشكيل پرونده براي دانشجويان كه شامل تكميل:

الف: فرم هاي اطلاعات فردي، تحصيلي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي دانشجو لازم به ذكر است كه فرم هاي از پيش آماده شده، توسط دانشجو در هنگام ثبت نام تكميل مي شود و به استاد مشاور تحويل مي گردد.

ب: فرم وضعيت تحصيلي دانشجو كه شامل خلاصه اطلاعات نيم سال تحصيلي وي مي باشد كه توسط حوزه معاونت آموزشي دانشكده ارجاع خواهد شد.

پ: تصوير كارنامه پايان هر نيم سال تحصيلي دانشجو كه توسط آموزش دانشكده ارسال خواهد شد.

2-  ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو ( نمرات ميان ترم توسط آموزش دانشكده به اساتيد مشاور ويژه در اسرع وقت ارسال گردد.)

3-     شناخت و آگاهي نسبت به استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو

4-  تائيد كليه فرم هاي ، گواهي پزشكي، مهماني، انتقال، جابه جايي ، حذف و اضافه دانشجويان ، وام های تحصیلی ، امکانات رفاهی و ...

5-     بررسي علل افت تحصيلي و كمك به دانشجو

6-     اعلام مشكلات تحصيلي به مدير گروه مربوطه

7-     آشنا كردن دانشجو به مقررات و قوانين آموزشي

8-     تشكيل فرم هاي موجود و ارائه گزارش در پايان هر ترم تحصيلي

9-  كمك به رشد استعدادها و يا حل مشكلات دانشجو، با توجه به وظايف و خدمات ارائه شده توسط واحدهاي ذيربط دانشگاه پس از هماهنگي با مسئول اساتيد مشاور دانشكده.

 لازم به ذكر است كه واحدهاي زير قادر به مساعدت به اساتيد مشاور مي باشند ( حيطه وظايف و روند ارجاع به پيوست ضميمه
مي باشد.)

الف: دفتر نهاد مقام معظم رهبري                                               ب: معاونت فرهنگي و اداره مشاوره و راهنمايي

ج: معاونت دانشجويي                                                              ت: اداره كل آموزش            

ث: دفتر استعدادهاي درخشان

 

مديريت امور دانشجويي:

اين مديريت قادر است در خصوص ارائه امكانات ورزشي ، رفاهي شامل انواع وام ها، تسهيلات خوابگاه، تغذيه و مشاوره هاي مختلف در زمينه هاي روحي و رواني را به دانشجويان تحت پوشش اساتيد مشاور ارائه نمايد.

لازم به ذكر است كه اداره راهنمايي ومشاوره به عنوان يكي از واحهاي تابعه قادر به ارائه خدمات مشاوره روحي و رواني به دانشجويان مورد نياز خواهد بود.

اساتيد مشاور هر دانشكده خواهند توانست جهت استفاده از امكانات فوق، هماهنگي را با معاونين دانشجويي- فرهنگي دانشكده مربوطه به عمل آورند.

اداره كل آموزش:

اين اداره قادر است پاسخگو مشاوره در خصوص كليه مسايل آموزشي دانشجويان در خصوص تعداد واحد درسي، قوانين حذف و اضافه ، نمرات وديگر موارد مرتبط باشد.

جهت طي اين فرايند در صورتيكه مسئول اساتيد مشاور دانشكده قادر به حل مشكل آموزشي نباشد نامبرده ملزم است با هماهنگي اداره كل آموزش در اين خصوص مشاوره نمايد.

دفتر استعدادهاي درخشان:

دفتر استعدادها وعملكردهاي درخشان دانشگاه در راستاي نيل به اهداف جذب شناسايي حمايت و هدايت استعدادهاي برتر موظف به اجراي مصوبات وزارت و عهده دار كليه امور سياستگزاري و اجرائي مرتبط با استعدادهاي درخشان زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه مي باشد. با توجه به اينكه استعداد برتر و نخبگي يك فرايند پويا است، نقش حمايتي و هدايتي اساتيد فرهيخته در اين راستا محرز مي باشد.

-    اعطاي تسهيلات دفتر ، منوط به بررسي از سوي اساتيد مشاور و سپس صدور معرفي نامه جهت دانشجويان متقاضي مي باشد.

-    نيازسنجي و معرفي دانشجويان برتر جهت شركت در كارگاه هاي آموزشي از سوي اساتيد مشاور انجام مي شود.

-    صدور معرفي نامه با امضاء استاد مشاور جهت دانشجويان استعداد درخشان به ارگانها و سازمانها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه كه امكان استفاده از دانش و توان آنها را داشته باشند و ارسال آن به دفتر استعدادهاي درخشان

-    دفتر در راستاي انجام اقدامات قانوني در راستاي امكان شركت در آزمونهاي مقاطع بالاتر انجام وظيفه مي كند.

-    تمامي آئين نامه ها و دستورالعملهاي تسهيلات اعطايي به دانشجويان استعداد درخشان در هسته استعدادهاي درخشان دانشكده ها موجود مي باشد.

ارتباط اساتيد مشاور با دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه از طريق مسئول هسته استعدادهاي درخشان هر دانشكده صورت مي پذيرد.

معاونت فرهنگي

- كلاس هاي فوق برنامه

- كلاس هاي فرهنگي سياسي

- شركت در اردوهاي تفريحي ، زيارتي ، سياحتي درون استاني ( حرم احمد ابن موسي (ع) و ...) ، برون استاني (مشهد مقدس، قم، جمكران و ...) و خارج از كشور (حج عمره ، عتبات عاليات، سوريه و ...)

حج عمره و عتبات داراي قوانين خاص خود مي باشد كه در مواقع مقرر مقررات آن اعلام مي گردد و امكان تصميم گيري فردي وجود ندارد و تابع مقررات سازمان حج و زيارت مي باشد.

- تهيه بسته هاي فرهنگي و كتاب چه به عنوان هديه و چه راهكار تربيتي

- عضويت دانشجو در كانون هاي مختلف فرهنگي، مذهبي، هنري

- كار دانشجويي براي رفع نيازهاي مادي و آمادگي پذيرش مسئوليت در آينده

- در صورتي كه اهل قلم و نوشتن باشند هم مي توانند درخواست راه انداز نشريه بدهند يا در ساير نشريات دانشجويي مشاركت نمايند (در زمينه هزينه طراحي، چاپ نشريات كمك هزينه در نظر گرفته مي شود.)

- امكان حضور دانشجو در فعاليتهاي فرهنگي خوابگاه ها اعم از نمازخانه و ساير فعاليتهاي فرهنگي مثل فيلم، مطبوعات، كتابخانه و مراسم

- همكاري در برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي دانشجويي كه داراي بار فرهنگي باشد.

- امكان ارائه وام زيارتي و معرفي جهت دريافت وام بنياد علوي براي دانشجويان مستعد و محروم

اساتيد مشاور هر دانشكده خواهند توانست جهت استفاده از امكانات فوق براي دانشجويان با ارائه معرفي نامه به معاونين دانشجويي – فرهنگي دانشكده ، هماهنگي لازم را به عمل آورند.

دفتر نهاد مقام معظم رهبري :

مرکز مشاوره و پاسخ دینی همراز با بهره گیری از اساتید مجرب حوزه و دانشگاه خدمات زیر را به دانشگاهیان ارائه مي نماید.

*واحد مشاوره حضوری

الف) مشاوره فردی

-    دانشگاهیان می توانند با مراجعه حضوری به مرکز مشاوره و تعیین وقت با اساتید ذیل مشاوره داشته باشد.

   اسامی اساتید                                            زمینه های مشاوره

-  آقای دکتر صحراییان                                     روانشناسی

- آقای حکمت آرا                                            اعتقادی، ازدواج،.....

 - آقای رکنی                                                تحصیلی،سیاسی،تحلیل خبری

- آقای سبحانی                                              ......

- آقای جعفری                                              .......

- آقای خشنود                                               اعتقادی و.......

- سرکار خانم احمدیان                                    اعتقادی ،اجتماعی،اخلاقی

- سرکار خانم مقتدایی                                    عقیدتی،اخلاقی

- سرکار خانم علیایی                                      خانواده ، تحصیلی، مهارتهای ارتباطی، ....

- سرکار خانم زارع مؤیدی                                اعتقادی، .....

- سرکار خانم هنروران                                    اعتقادی، روابط دختر و پسر ، ازدواج،....

ب) مشاوره گروهی

بنا به در خواست دانشگاهیان و موضوعات پیشنهادی مشترک آنان، بخش مشاوره گروهی را با استفاده از اساتید برجسته برگزار می نماید.

*واحد مشاوره اینترنتی

دانشگاهیان می توانند با مراجعه به سایت http:// porseman.org پرسشهای خود را مطرح کنند و پاسخ های آن را در همان سایت مشاهده نمایند.

ههمچنین از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی فوق می توانند سؤالات ،شبهات و پیشنهادهای خود را مطرح نمایید.

*واحد نشست ها و کارگاهها

مرکز مشاوره همراز با توجه به نیاز دانشگاهیان در زمینه پاسخ گویی به مسائل مختلف اعتقادی........... نشستها و کارگاهها را به صورت ماهانه برگزار می نماید.

 

*واحد شبکه کاغذی پاسخگو

این واحد سؤالات و پاسخهای آن را با موضوعات مختلف اعتقادی و با هدف دسترسی آسان  به پاسخ سؤالات ، به صورت شبکه کاغذی پاسخگو و در قالب بروشورهای کم حجم به دانشکده ها ، بیمارستان ها، ادارات و خوابگاهها و.... ارائه می نماید.

*نشریه همراز

نشریه فرهنگی – تربیتی همراز سعی دارد با ارتباط  دوسویه پاسخگوی سؤالات مذهبی – فرهنگی- تربیتی و اجتماعی دانشگاهیان (دانشجویان-اساتید و کارکنان)به صورت مکتوب باشد. گستره توزیع این نشریه دانشکده ها،خوابگاهها،بیمارستانها و شبکه های بهداشت در سطح شیراز و شهرستانهای استان می باشد.

خدمات طلایی مرکز مشاوره همراز

خدمات کارت سبز (ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

-          امکان مشاوره تلفنی با اساتید مشاوره

-          اشتراک رایگان نشریه همراز

-          اشتراک رایگان شبکه کاغذی پاسخگو

-          اشتراک نیم بها نشریه پرسمان

-    دریافت برنامه ها،و مطلع شدن از مسابقات،اردوها،کتابهای جدید و سایر محصولات فرهنگی نهاد رهبری از طریق smsوemil و.....

-          امکان دریافت کتابهای پرسش و پاسخ دانشجویی(پرسمان) با 40% تخفیف

-          اولویت ثبت نام در کارگاههای مشاوره گروهی و مرکز فرهنگی خانواده

آشنایی با واحدهای زیر مجموعه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-          حوزه دانشجویی شهید آیت اله بهشتی

-          مدرسه مطالعاتی فارا(فراگیری آموزه های اسلامی با رویکرد آثار استاد مطهری

-          مرکز فرهنگی خانواده (مجری برنامه های آموزشی و مشاوره ای خانواده)

-          کسا (کانون سادات دانشگاه علوم پزشکی)


 جهت ورود به صفحه اختصاصی آیین نامه های استاد مشاور اینجا کلیک کنید       فرم های مورد نیاز

                فرم اطلاعات فردی 
                فرم مراجعه به استاد مشاور

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-14 10:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ