برنامه هفتگی کلاسها 
ساختمان شماره دو دانشکده پیراپزشکی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبهاطلاعیه ها
پنج شنبهاطلاعیه1 
ساختمان شماره یک دانشکده پیراپزشکی 

شنبه 

یکشنبه 
دوشنبه 

سه شنبه  
 چهارشنبه

اطلاعیهو شماره2 و شماره 3

باسمه تعالی

برنامه مکان امتحانات دانشکده پیراپزشکی

 عنوان امتحان 

تاریخنام استادمکان امتحان 
   


 
  
 

 


 

  
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ