نام و نام خانوادگي :  
محمدعلی تخشید

مرتبه علمي:‌  استاد

سمت :  معاونت آموزشی   

مدرك تحصيلي : دكترا

رشته تحصيلي:   
 بیوشیمی

پست الكترونيكي :  Takhshidma@sums.ac.ir    

تلفن محل کار:

 07132295023 - 07132289113
     
                                                                                             

  

  شرح وظایف:                                                                                            

1- شركت در جلسات آموزشي ، برخي جلسات اداري دانشكده ، جلساتي كه از طرف معاونت آموزشي دانشگاه برگزار ميگردد ، جلسات كميته منتخب دانشگاه و دانشكده به عنوان دبير كميته و شوراي آموزشي دانشگاه در طول سال ودانشكده 

2- نظارت برحسن اجراي روند ثبت نام دانشجويان ، امتحانات و كليه امورآموزشي

3- نظارت بر امور مسئولين ومديران گروههاي آموزشي كليه رشته هاي موجود دردانشكده

4- بررسي وضعيت ارتقاء و ترفيع سالانه اعضاي هيئت علمي و بررسي نهايي آنها

5- تشكيل جلسات مستمر با دانشجويان رشته هاي مختلف جهت ارزشيابي مربيان

6-  محاسبه وپرداخت حق التدريس كليه اساتيد دانشكده ، گزارش حق محروميت از مطب و فول تايمي اساتيد

7- انجام ماموريتهايي كه از طرف معاونت آموزشي دانشگاه موظف به انجام آن مي باشد

8- انجام بررسيهاي لازم درزمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي وتطبيق با نياز هاي علمي ،پزشكي واقتصادي كشور

9- تدوين وپيشنهاد اصول كلي برنامه هاي آموزشي ونظارت بر حسن اجراي برنامه

10- هماهنگي درتهيه برنامه هاي آموزشي كه درگروههاي آموزشي تدريس ميشود

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ