در اينجا به روشهاي مختلف ارزشيابي اشاره مي شود

 • Log book تکوینی : Log book  کتابچه ای است که دانشجویان تجربیات آموزش خود را در آن ثبت می کنند . اگر نتایج بررسی محتوای log book با هدف ارائه باز خورد به دانشجو مورد  استفاده قرار گیرد log book تکوینی خواهد بود

 •  Log book تکمیلی : log book  کتابچه ای است که دانشجویان تجربیات آموزشی خود را در آن ثبت میکنند . اگر نتایج بررسی محتوی log book  تبدیل به نمره ای به عنوان بخشی از نمره دانشجو برای قبولی یا رد تبدیل شود log book تکمیلی خواهد بود .

 •  Essay آزمون تشریحی : دراین نوع آزمون ، فراگیر پاسخ سوالات را به صورت توضیحی نگارش میکند .

 •  “Multiple chice question “MCQ سوالات چند گزینه ای : سوالی که فراگیران ملزم به انتخاب پاسخ صحیح از میان گزینه های پیشنهادی است .

 •  نظر استاد "Tutor report" : در آموزش های عملی به صورت کارآموزی یا کارورزی استاد در طول دوره آموزشی فعالیت و دستیابی دانشجو به اهداف آموزشی را ثبت می کند . این نظرات بصورت جمع شده یک شیوه سنجش کیفی دانشجو است

 •  OSCE "objective structural clinical Examination" آزمون بالینی عینی ساختارمند :فراگیر در آزمون ایستگاهی شرکت می کند که در آن از ایستگاههای متعددی با زمان معین و محدود عبور کرده در هر ایستگاه با یک بیمار روبرو شده و باید به سوالات طراحی شده پاسخ گوید .

 •  True /False صحیح ، غلط :در این نوع سوالات تعدادی جمله در اختیار آزمون شونده گذاشته می شود و او صحیح یا غلط بودن آن را تعیین می کند

 •  Matching "جور کردنی ":در هر سوال دو ستون است یک ستون معرف پرسشها و یک ستون معرف پاسخهاست وظیفه ازمون شونده آن است که پاسخها را باید با پرسشهای مربوط جور کند .

 •  آزمون شفاهی "Oral Exam"  : این نوع آزمون در حقیقت نوعی آزمون تشریحی است که در آن فراگیر پاسخ سوال را برای استاد توضیح می دهد .

 •  مشاهده همراه با چک لیست یا مقیاس درجه بندی "observation with checklist or rating scale" : زمانی که عملکرد فراگیر توسط استاد مشاهده می شود و کیفیت فعالیت مورد نظر توسط ابزارهایی  مانند چک لیست انجام دادن ندادن یا مقیاس درجه بندی (کیفیت رفتار ) بررسی می گردد .

 •  سنجش یادداشتهای دانشجو"Clinical record assessment  " :زمانی که اساتید بالینی یادداشتهای کارآموزان ، کارورزان یا دستیاران را در پرونده بیمار مطالعه و دقت و صحت آن را بررسی می کنند از این شیوه سنجش استفاده می کنند.

 •  خود سنجی "self assessment": در این نوع سنجش خود فراگیر درباره میزان یادگیری موضوعات آموزشی  و یا تبحر در انجام مهارت ها اظهار نظر می کند .

 •  سنجش توسط همتایان "peer assessment": زمانی که قسمتی از ارزشیابی دانشجو بررسی نظرات سایر فراگیران هم کلاس و هم گروه باشد ، این شیوه سنجش در آموزش در گروه کوچک و آموزش مسئله محور خصوصا زمانیکه پویایی و دینامیک گروه در دستیابی به اهداف آموزشی موثر است مورد استفاده قرار می گیرد .

 •  سنجش توسط موارد بالینی کوتاه "short case assessment ": موارد کوتاه بالینی در قالب آزمون تشریحی یا شفایه بیان می شود و دانشجو بالینی سوالاتی که بر اساس آن موارد کوتاه مطرح می شود را پاسخ گوید . این نوع سوالات اغلب در مطقع کارآموزان و کارورزان بالینی طراحی می شود .

 •  سنجش توسط موارد بالینی مفصل "long lase assessment ": موارد بالینی مفصل قسمتی از آزمون راگیران در مقاطع دستیاری است گاه این نوع سوالات در مقطع کارآموزش و کارورزی هم استفاده می شود در این نوع سوالات یک case بالینی بطور کامل و دقیق توضیح داده شده و سپس براساس آن سوالاتی طراحی شده که باید پاسخ داده شود .

 •  مقیاس درجه بندی کلی "Global rating scale ": در پایان دوره های کارآمزی و کارورزی و یا چرخش های دستیاری زمانی که اساتید نمراتی را براساس عملکرد کلی فراگیر توسط فرمهایی که حاوی موارد کلی است می دهند این نمرات در حقیقت حاصل این شیوه سنجش است . در پایان دوره های کارآموزش و کارورزی و یا چرخش های دستیاری زمانی که اساتید نمراتی را براساس عملکرد کلی فراگیر توسط فرمهایی که حاوی موارد کلی است می دهند این نمرات در حقیقت حاصل این شیوه سنجش است .

 •  کارپوشه "port folio": مجموعه ای است که حاوی انواع مختلفی از فعالیت های دانشجو بوده  و نمایانر دستیابی او به سطح از پیش تعیین شده ای از توانایی و شایستگی است

 •  مشاهده مستقیم فراگیر در حال انجام پروسیجر "Direct observation of procedure skill" : دراین نوع آزمون دستیار در حین انجام یک پروسیجر بالینی توسط استاد observe شده و براسا یک فرم که حاوی نکات مختلفی است نتایج ثبت می شود . این نوع سنجش بیشتر در سطح آموزش تخصصی خصوصا دستیاران جراحی استفاده می شود .

 •  مشاهده فراگیر در حال انجام معاینه بالینی "mini clinical evaluation exercise": این نوع آزمون بیشتر در سطح آموزش تخصصی خصوصا دستیاران داخلی – اطفال استفاده می شود و دستیار در حین ویزیت بیمار ( شرح ، معاینه و ..) توسط استاد Observe  شده و براساس فرم های مشخصی که حاوی نکات مختلفی  است نتایج ثبت می شود .

 •  بررسی همه جانبه 360 درجه : با توجه به پیچیدگی کار در محیط درمانی و لزوم توجه به رضایت و ایجاد ارتباط و همکاهنگی با سایر ارائه کنندگان خدمات پزشکی در این شیوه سنجش برای بررسی عملکرد یک دستیار از افراد مختلفی مانند پرسنل درمانی ( پرستار ، فیزیوتراپ ....) بیمار ، همراه بیمار ، سایر دستیار هم رشته ، دستیاران سالهای بالاتر و پایین تر ، اساتید بررسی انجام می گردد .

 •  OSPE"objective structural practical examination": اگر آزمون مشابه – را با سوالات پاتولوژی ، بافت شناسی ، آناتومی و آزمایشگاهی طراحی کرده باشیم این آزمون ساختار – عینی کاربردی خواهد بود .

 • پروژه : انجام یک پروژه پژوهشی به عنوان یک شیوه آموزشی و بررسی و سنجش کیفیت پژوهش انجام شده یک شیوه سنجش می باشد . 

 •  تعریف ارزشیابی مبتنی بر اهداف : یک برنامه آموزش حاوی اهداف آموزشی آن درس است که دانشجو می بایست در پایان دوره آن اهداف را آموخته باشد . روش ارزشیابی که بر اساس میزان دستیابی فراگیر به این اهداف طراحی و اجرا گردد ارزشیابی مبتنی بر هدف است . ارزشیابی درونی می تواند با این شیوه ارزشیابی اجرا گردد.
 • تعریف ارزشیابی مبتنی بر استاندارد: برخی از برنامه های آموزشی مانند کوریکولوم دستیاری در رشته های بیهوشی ، آسیب شناسی حاوی استاندارد آموزشی است . این استاندارد بیانگر شرایط و محتوای آموزشی است . در دوره های آموزشی که استاندارد های ملی تدوین شده باشد ارزشیابی درونی باید مبتنی بر استاندارد صورت گیرد. در این شرایط وضعیت موجود را با شرایط استادارد مقایسه نموده و فاصله موجود را تعیین می کنیم.

 • تعریف Curriculumn  کشوری : در برخی از دوره های آموزشی کوریکولوم بصورت ملی تدوین شده است و کلیه اعضاء هیئت علمی و گروه های آموزشی در کل دانشگاههای کشور ملزم به اجرا آن هستند مانند کوریکولوم پزشکی عمومی

 • تعریف Curriculum منطقه ای : در بسیاری از دورههای آموزشی کوریکولوم توسط اعضا هیات علمی دانشکده و یا دانشگاه تدوین شده است و مانند کوریکولوم برنامه های آموزش مداوم .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-21 16:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ