"انواع روش های تدریس"سخنرانی کلاسیک:

اگر کلاس درس تنها براساس ارائه مطلب توسط استاد با ساختار از پیش تعیین شده ارائه شود (از کل به جزء) و مشارکت دانشجو در حد پرسش ها در مورد مطلب ارائه شده باشد، این شیوه آموزش سخنرانی کلاسیک خواهد بود.
سخنرانی تعاملی:

اگر در حین ارائه درس مشارکت دانشجو جلب شود و بصورت پاسخ سوال، حل موارد بالینی، حل تمرین، .... دانشجو با استاد تعامل داشته باشد شیوه ارائه سخنرانی تعاملی خواهد بود.
آموزش در گروه کوچک:

اگر کلاس آموزش را بتوان تبدیل به گروه های کوچک 5 تا 10 نفره نمود و با این شیوه تعامل و مشارکت دانشجویان را افزایش داد شیوه آموزش در گروه کوچک خواهد بود این امر می تواند حتی در یک کلاس 40 نفره با تبدیل کلاس به 5 گروه 8 نفره انجام گیرد. لزوم تداوم مشارکت دانشجو در طول کلاس الزامی است.
آموزش حل مسئله:

اگر آموزش به فراگیر براساس حل یک مسئله طراحی گردد آموزش، مسئله محور است، در بهترین حالت این امر توسط یک هماهنگ کننده در یک گروه کوچک انجام می شود اما می توان آموزش مسئله محور را در یک کلاس با جمعیت 40 نفر نیز انجام داد. بطوریکه یک مسئله مطرح گردد دانشجویان در گروههای کوچک بحث کنند و سپس استاد طی یک سخنرانی کوتاه مطالبی را ارائه کند که کامل کننده بحث های دانشجو باشد.

       بنابراین شیوه آموزش مسئله محور یک طیف می باشد.

       1-طرح مسئله

       2-طرح مسئله و حل مسئله در گروه

       3-آموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش آزمایشگاهی:

 در زمانی که آموزش فراگیر در یک آزمایشگاه و با آموزش انجام یک فعالیت عملی باشد آموزش آزمایشگاهی خواهد بود.
آموزش کارگاهی:

 آموزشی که علاوه بر آموزش دانش فراگیر ملزم به یادگیری مهارت های مورد نیاز در گروه کوچک و حین انجام کار عملی باشد . فعالیت های علمی می تواند حجم قابل توجهی از کل زمان آموزش کارگاهی را به خود اختصاص دهد و یا آنکه تنها در حد حل تمرین و ارائه کار گروهی باشد.
آموزش در مرکز مهارتهای بالینی: 

یادگیری و انجام پروسیجرهای بالینی توسط کارآموزان و کارورزان و حتی دستیاران نیازمند آموزش بر روی مولاژهای آموزش است . آموزش و تمرین بر روی مولاژها با هدف یادگیری پروسیجرهای بالینی سااسی این نوع آموزش است.
راند بالینی:
آموزش بر بالین بیمار با حضور کار آموز، کارورز، دستیار ، پرستار صورت می گیرد در این شیوه علائم و نشانه  های بیمار توسط فراگیر بیان شده و سپس درباره علایم بیمار ، رویکرد درمانی شیوه های تشخیص و ... بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.


آموزش درمانگاهی:
ویزیت بیماران در درمانگاه با حضور استاد در کنار کارآموز ، کارورز یا دستیار شیوه این آموزش با توجه به سطح فراگیر متفاوت است برخی از فراگیران مانند کارآموزان تنها مشاهده کننده هستند و در حالیکه دستیاران مستقلا بیمار را ویزیت کرده و شرح و معاینه بالینی را انجام می دهند و سپس موارد را در حضور استاد توضیح داده بررسی ادامه می یابد.

اتاق عمل:
حضور کارآموز و کارورز اتاق عمل در کنار استاد بعنوان مشاهده کننده حضور دستیار در کنار استاد بعنوان مشاهده کننده و یا دستیار.

آموزش در عرصه:
حضور در عرصه های بهداشتی درمانی مانند فیلدهای بهداشتی کارآموز و کارورزان در حضور مداوم و یا متناوب استاد در فیلدهای بهداشتی حاضر شده و با فعالیت های این مراکز از نزدیک آشنا می شوند.

آموزش توسط همتایان Peer assisted leashing :
اگر بخشی از آموزش فراگیر توسط دانشجویان هم سطح و یا دانشجویان سالهای بالاتر انجام گیرد در این شیوه آموزش معمولاً میزانی از آموزش که لازم است توسط همتایان انجام گیرد از محتوای آموزش غیر کلیدی بوده و توسط استاد نظارت می شود.

آموزش توسط پروژه:
برخی از دروس مانند سمینار دانشجو یک پروژه تحقیقی را به عنوان بخشی از آموزش انجام می دهد . در این شیوه دانشجویی که روش تحقیق و تمام مراحل کار را از قبل آموخته است یک بار این کار را تحت نظارت استاد انجام داده و تنها برای رفع اشکال به استاد مراجعه می نماید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-2 10:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ