دفتر استعدادهای درخشان


مسئول دفتردکتر علی فرهادی
تحصیلات Ph.D ویروس شناسی
رتبه علمیاستادیار
آدرس الکترونیکیalifarhadi_upm @ yahoo.com
تلفن 2295023 داخلی 257

کارشناس دفتر استعداد درخشان سپیده خوش نیت
تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن 2295023 داخلی 275
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ