خدمات قابل ارائه در واحد استعدادهای درخشان
 

1- بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان دارای عملکرد درخشان و معرفی به دفتر استعداد درخشان دانشگاه

2-بررسی و انجام امور مربوط به جشن دانش وپویش

3-بررسی وانجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه کشوری

 4-بررسی و انجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر

5-بررسی و انجام امور مربوط به نخبگان  و تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان عضو و هدایت داتشجویان جهت عضویت بنیاد ملی نخبگان

6-تعیین یک درصد اول دانشجویان هر کلاس در پایان هرنیمسال تحصیلی
7- اطلاع رسانی وثبت نام از دانشجویان داوطلب المپیاد دانشجویی

8-همکاری درمراسم open day  university روز معرفی توانمندیهای دانشکده

9-هماهنگی و معرفی اساتید جهت سخنرانی در مدارس به منظور جذب دانش آموزان نخبه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ