"مدیریت امور هیات علمی دانشکده پیراپزشکی" 

این مدیریت به بررسی و انجام امور مرتبط با اعضای محترم هیات علمی این دانشکده که به شرح ذیل می باشد، می پردازد:

 

1. بررسی نیاز به جذب اعضای هیات علمی جدید

2. برگزاری جلسات مصاحبه متقاضیان هیات علمی

3. پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد کمی و کیفی اعضای هیات علمی

4. بررسی پرونده های ترفیع سالیانه و ارتقا اساتید

5. پیگیری تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی به صورت قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی)

6. پیگیری ماموریت اساتید

7. پیگیری امور بازنشستگی اساتید

8. پیگیری معرفی اساتید نمونه دانشکده در هر سال جهت اعلام به معاونت آموزشی دانشگاه (به منظور تقدیر در روز استاد)

9- تهیه اطلاعات آماری اعضای هیات علمی به تفکیک شاخص های مختلف

10. محاسبه حق التدریس اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی گروه های آموزشی دانشکده

11. برگزاری کارگاه ها و جلسات هم اندیشی اساتید

12. سایر امور مربوط به اعضای هیات علمی


                                        

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-2 9:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ