سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگينام و نام خانوادگی:           سيد محمد جعفري            
                                                                                                                                                                              
سمت :                سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي           

 
             مرتبه علمي :                   مربي                                              


      
مدرک تحصیلي :          كارشناسي ارشد                             


           رشته تحصيلي :              آموزش زبان انگليسي                               


     پست الكترونيكي : 
                seyedmohammadjafari@gmail.com

تلفن محل کار                          32294720 داخلي  303         
  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-13 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ