كارشناس امور فرهنگي و دانشجويي 

 
نام و نام خانوادگی  :  زهره باقري نژاد ميمندي
                                       
                                                                                            مدرك تحصيلي  : ديپلم

 

 
 
 
          
شرح وظايف
رديف
عنوان
1
تشكيل جلسات شوراي فرهنگي و تنظيم و ارسال صورتجلسات
2
تشكيل جلسات شوراي امر به معروف  و تنظيم و ارسال صورتجلسات
3
تنظيم نامه هاي اداري و پيگيري نامه هاي دريافتي و ارسالي
4
تنظيم ماهانه برنامه مناسبات فرهنگي
5
پيگيري و بايگاني اسناد مالي هزينه هاي فرهنگي
6
پيگيري و برگزاري برنامه معارفه دانشجويان جديدالورود و مراسم دانش آموختگي دانشجويان 
7
 برگزاری مراسم ملي و مذهبي 
8
تهیه ،تنظیم و تکثیر تراکت ها و بروشورها
9
هماهنگي با فرهنگسراي نهاد رهبري و تشكلهاي دانشجويي دانشكده در برگزاري و اجراء فعاليتهاي فرهنگي
10
تهيه مطالب وبسايت معاونت فرهنگي
11
پيگيري گزارش فعاليتهاي شوراي صنفي دانشجويان
12
پيگيري گزارش فعاليتهاي انجمنهاي علمي دانشجويان
13
... ساير موارد مربوط به معاونت فرهنگي

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-3 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ