پرسنل کتابخانه


 

 

نام و نام خانوادگی: مژگان همتی

سمت: رئیس کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری

شرح و ظایف: نظارت بر فعالیت تخصصی کتابداران- نظارت در تهیه نشریات مختلف- نظارت بر تامین کتب و منابع- نظارت بر امور فهرست نویسی- کنترل کلیه مکاتبات کتابخانه

 


 

***********************************

نام و نام خانوادگی: مرضیه جورکش

سمت: کارشناس فهرست نویسی

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری

شرح وظايف: راهنمایی در امور تخصصی مربوط به کتابداری- تهیه لیست مرجع در مورد موضوعهای خاص- راهنمایی و آماده سازی کتب و چیدن در قفسه - کمک به مراجعین کتابخانه و راهنمایی آنها در طرز استفاده از کتابخانه و نحوه امانت دادن کتاب- تهیه پیش نویس های مربوط به کتابخانه.

 
 ***********************************

 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا سخنور

سمت: کتابدار بخش امانت

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت آموزشی

شرح وظایف:راهنمایی در امور تخصصی مربوط به کتابداری- تهیه لیست مرجع در مورد موضوعهای خاص- راهنمایی و آماده سازی کتب و چیدن در قفسه - کمک به مراجعین کتابخانه و راهنمایی آنها در طرز استفاده از کتابخانه و نحوه امانت دادن کتاب.


 
 

 

***********************************


 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا رسول پور

سمت: کتابدار بخش امانت

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری

شرح و ظایف: راهنمایی در امور تخصصی مربوط به کتابداری - تهیه لیست مرجع در مورد موضوعهای خاص - راهنمایی و آماده سازی کتب و چیدن در قفسه - کمک به مراجعین کتابخانه و راهنمایی آنها در طرز استفاده از کتابخانه و نحوه امانت دادن کتاب.

 


 

***********************************


نام و نام خانوادگی: رضا اعظمی

سمت: کتابدار

مدرک تحصیلی: دیپلم


شرح وظایف: راهنمایی در امور تخصصی مربوط به کتابداری- تهیه لیست مرجع در مورد موضوع ها خاص- راهنمایی و آماده سازی کتب و چیدن در قفسه- کمک به مراجعین کتابخانه و راهنمایی آنها در طرز استفاده از کتابخانه و نحوه امانت دادن کتاب.

 ***********************************


 

نام و نام خانوادگی: محبوبه جواهري

سمت: کتابدار

مدرک تحصیلی:كاردان کتابداری

شرح وظایف:راهنمایی در امور تخصصی مربوط به کتابداری- تهیه لیست مرجع در مورد موضوعهای خاص- راهنمایی و آماده سازی کتب و چیدن در قفسه - کمک به مراجعین کتابخانه و راهنمایی آنها در طرز استفاده از کتابخانه و نحوه امانت دادن کتاب.


 
 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-26 14:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ