دكتر حدادي
 فارسي |  Language:  English     
 

آقاي دكتر غلامحسين حدادي
مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي 
رشته تحصيلي: فيزيك پزشكي
مرتبه علمي: دانشيار
شرح حال علمي  (CV)
پست الكترونيك:
pira_radio4@sums.ac.ir
تلفن:
32270238-32270239-32270240
داخلي:  313برنامه آموزشي و مشاوره نيمسال اول  97-96

دكترحدادي       سرپرست گروه راديولوژي

              E.mail: ghadadi@gimail.com

                      

16-15

15 - 13

12- 10

10- 8

 

انشكده

دزيمتري (ناپيوسته)

كلاس:

دانشكده

فيزيك پرتوها (ارشد)

كلاس:

شنبه

دانشكده

تصويربرداري با امواج فراصوت

كلاس:

دانشكده

دزيمتري بيولوژيك(ارشد)

كلاس:

يك شنبه

دانشكده

دانشكده

دانشكده

دزيمتري (ناپيوسته)

 كلاس:

دو شنبه

دانشكده

(دانشكده و مشاوره)

تصويربرداري با امواج فراصوت- كلاس: تضمين وكنترل كيفي، كلاس:

تضمين وكنترل كيفي(پيوسته)

كلاس:

سه شنبه

دانشكده

دانشكده

دانشكده

دانشكده

چهار شنبه

 

-

بيمارستان علي اصغر

بيمارستان علي اصغر)يك هفته درميان)

پنج شنبه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-12 10:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ