فهرست
 فارسي |  Language:  English     

 

جدول زمانی ارائه دروس رادیولوژی
دروس رادیولوژی و رادیوبیولوژی
آرایش کلی دروس
کارشناسی پیوسته رادیولوژیکارشناسی ناپیوسته رادیولوژیکارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
1.        نام دوره: كارشناسي پيوسته تكنولوژي پرتوشناسي
2.        طول دوره و ساختار نظام آموزشي: مطابق آئين نامه آموزشي دوره كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد
3.        تعداد واحدهاي درسي:
دروس عمومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 واحد
دروس پايه و اختصاصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92 واحد
كارآموزي در عرصه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع واحدها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130 واحد
 
1.        نام دوره: كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي پرتوشناسي
2.        طول دوره: مطابق آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد
3.        تعداد واحدهاي درسي: 
دروس عمومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 واحد
دروس پايه و اختصاصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 واحد
كارآموزي در عرصه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 واحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع واحدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 واحد
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-3 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ