آرايش دروس
 فارسي |  Language:  English     

 

        ترم اول نیمسال اول                                                                                  دانشکده پیراپزشکی رشته رادیولوژی                                                                    ترم دوم نیمسال دوم                                                                                                                                                     کارشناسی پیوسته روزانه و شبانه (1390 به بعد)         
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
1
آناتومی 1
2
186006
--
1
کارآموزی 1
2
186042
--
2
روش های پرتونگاری 1
3
186020
آناتومی 1(هم نياز)
2
فیزیک پرتوها
3
186018
--
3
فیزیک عمومی
3
186001
--
3
آناتومی دو
2
186007
--
4
ریاضیات عمومی
2
186003
--
4
ثبت و نمایش تصاویردر پزشکی
2
186017
--
5
زیست شناسی سلولی
2
186010
--
5
روشهای پرتونگاری 2
3
186021
آناتومی 2 (هم نياز)
6
اصطلاحات پزشکی دررادیولوژی
1
186016
--
6
فیزیولوژی
2
186009
--
7
اندیشه اسلامی یک
2
1-261207
--
7
زبان عمومی یک
4
221201
زبان پیش دانشگاهی
8
زبان پیش دانشگاهی
3
221207
--
8
9
10
 
                                جمعاً
18واحد
--
--
 
                                    جمعاً
18واحد
--
 
ترم سوم نيمسال اول                                                                                                                                                                                     ترم چهارم نيمسال دوم
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
1
کاراموزی 2
2
186043
--
1
بیماری شناسی
2
186023
آسیب شناسی عمومی
2
آمار
1
186004
--
2
تعمیرات و نگهداری دستگاهها
2
186039
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی(هم نياز)
3
آناتومی 3
2
186008
--
3
دوزیمتری
2
186031
فیزیک پرتوها
4
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
3
186019
فیزیک پرتوها
4
مدیریت بیمارستانی
2
186015
--
5
مراقبت از بیماردربخش تصویربرداری
2
186024
فیزیولوژی
5
آشنائی با فناوری نوین اطلاعات
2
186012
--
6
رادیوبیولوژی
2
186025
زیست شناسی (هم نياز)و فیزیک پرتوها(پيش نياز)
6
کارآموزی 3
2
186044
--
7
آسیب شناسی عمومی
2
186011
فیزیولوژی
7
كارآموزي 4
2
186045
 
--
8
آشنایی با ساختمان مواد کنتراست زا
2
186026
8
روشهای پرتونگاری 3
2
186022
آناتومی3(هم نياز)
9
زبان عمومی دو
4
221202
زبان عمومی یک
9
تربیت بدنی یک
1
649201
--
10
 
 
 
 
 
جمعاً :
17واحد
--
 
 
جمعاً :
20واحد
--
 
دانشکده پیراپزشکی رشته رادیولوژی
ترم پنجم  نیمسال اول                                                                  كارشناسي پیوسته -روزانه وشبانه (1390 به بعد)                                          ترم ششم  نيمسال دوم
ر
نام درس
واحد
شماره درس
دروس پیش نیاز
ر
نام درس
واحد
شماره درس
دروس پیش نیاز
1
روشهای پرتونگاری اختصاصی
2
186027
--
1
زبان تخصصی
2
186005
زبان عمومی دو
2
اصول فیزیکی CT
2
186033
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
2
تکنیک های بالینی CT
2
186034
آناتومی مقطعی و اصول فیزیکی CT
3
کاربردرایانه درتصویربرداری
2
186013
آشنایی با فن آوری و اطلاعات
3
بهداشت عمومی
1
186002
--
4
حقاظت دربرابرپرتوهای یونیزان
2
186038
دوزیمتری
4
اصول فیزیکی MRI
2
186035
--
5
کارآموزی درعرصه 3
4
186048
--
5
تنظیم خانواده وجمعیت
2
261207
--
6
آناتومی مقطعی
3
186032
آناتومی 1 و 2 و3
6
کارآموزی درعرصه 1
4
186046
--
7
انقلاب اسلامی ایران
2
1-261209
--
7
ارزیابی تصاویرپزشکی 1
2
186028
بیماری شناسی
8
 
 
 
 
8
فارسی عمومی
3
237203
--
 
 جمعاً:
17واحد
 
 
 
 جمعاً:
18واحد
 
 
ترم هفتم نيمسال اول                                                                                                                                                                             ترم هشتم نيمسال دوم
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
1
تکنیکهای بالینی MRI
2
186036
آناتومی مقطعی و اصول فیزیکی MRI
1
کارآموزی درعرصه 4
4
186049
--
2
سمینار 1
1
186040
--
2
سمینار2
1
186041
--
3
کارآموزی درعرصه 2
4
186047
--
3
اخلاق حرفه ای
1
186014
--
4
تصویربرداری با امواج فراصوتی
3
186030
--
4
تضمین QA و کنترل کیفی QC
3
186037
فیزیک تشخیصی تصویربرداری امواج فراصوتی - اصول فیزیکی CT اصول فیزیکی MRI
5
ارزیابی تصاویر پزشکی 2
2
186029
ارزیابی تصاویرپزشکی 1 و آناتومی مقطعی
6
آئین زندگی
2
3-261208
--
5
اندیشه اسلامی دو
2
2-261207
--
7
تاریخ تحلیلی صدراسلام
2
2-261210
--
6
8
تفسیر موضوعی قرآن
2
1-261211
--
9
تربیت بدنی دو
1
649202
--
 
 
 
 
جمعاً:
19واحد
 
 
 
جمعاً:
11واحد
 
 
 
 
دانشکده پیراپزشکی رشته رادیولوژی
ترم اول  نیمسال اول                                                                    كارشناسي نا پیوسته -روزانه وشبانه (1390 به بعد)                                         ترم دوم  نيمسال دوم
ر
نام درس
واحد
شماره درس
دروس پیش نیاز
ر
نام درس
واحد
شماره درس
دروس پیش نیاز
1
رياضييات مقدماتي
2
ریاضیات پایه
1
زبان تخصصی
2
185223
زبان عمومی دو
2
بیماری شناسی
2
185227
-
2
کاربرد رایانه درتصویر برداری
2
185225
آشنایی با فن آوری اطلاعات
3
آشنایی با فن آوری اطلاعات
2
185224
-
3
تصویر برداری با امواج فراصوتی
3
185235
-
4
آناتومی مقطعی
3
185231
-
4
اصول فیزیکی و تکنیکیCT
3
185236
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی آناتومی مقطعی
5
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
2
185228
-
5
آمار
1
185222
-
6
دوزیمتری
3
185234
-
6
رادیوبیولوژی
2
185229
-
7
اندیشه اسلامی دو
2
2-261207
-
7
ریاضیات پایه
2
185221
8
زبان عمومی دو
4
221202
÷
8
روشهای پرتونگاری اختصاصی
2
185230
 
 
 
 
 
 
9
کارآموزی درعرصه 3
3
185243
-
 
 جمعاً:
20واحد
 
 
 
 جمعاً:
20واحد
 
 
ترم سوم نيمسال اول                                                                                                                                                                              ترم چهارم نيمسال دوم
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
ر
نام درس
واحد
شماره درس
پیش نیاز
1
اصول فیزیکی و تکنیکی MRI
3
185237
آناتومی مقطعی
1
سمینار
1
185240
-
2
تضمین و کنترل کیفی تصویربرداری
3
185238
فیزیک تشخیصی تصویربرداری فراصوتی- اصول فیزیکی CT اصول فیزیکی MRI
2
کارآموزی درعرصه 2
3
185242
-
3
کارآموزی درعرصه 1
3
185241
-
3
کارآموزی درعرصه 4
3
185244
-
4
ارزیابی تصاویر پزشکی 1
2
185232
بیماری شناسی
4
ارزیابی تصاویر پزشکی 2
2
185233
آناتومی مقطعی ارزیابی تصاویر پزشکی 1
5
تعمیرات و نگهداری دستگاهها
2
185239
فیزیک پرتو شناسی تشخیصی(هم نياز)
5
مدیریت بیمارستانی
2
185226
-
6
تنظیم خانواده و جمعیت
2
261207
-
6
تفسیر موضوعی قرآن
2
1-261211
-
7
تاریخ تحلیلی صدراسلام
2
2-261210
-
7
تربیت بدنی 2
1
649202
-
8
انقلاب اسلامی ایران
2
1-261209
-
8
 
 
 
 
9
 
جمعاً:
19 واحد
 
 
 
جمعاً:
14 واحد
 
 
 

دريافت فايل (pdf)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-17 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ