دكتر حدادي
    
 

آقاي دكتر غلامحسين حدادي
مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي 
رشته تحصيلي: فيزيك پزشكي
مرتبه علمي: دانشيار
شرح حال علمي  (CV)
پست الكترونيك:
pira_radio4@sums.ac.ir
تلفن:
32270238-32270239-32270240
داخلي:  313
 
برنامه هفتگی استاد در ترم دوم     

برنامه آموزشي و مشاوره نيمسال دوم  97-96

دكترحدادي       سرپرست گروه راديولوژي

              E.mail: ghadadi@gimail.comدكترحدادي

                      

18-16

16 - 14

12- 10

10- 8

ساعتايام هفته

 دانشكده

دزيمتري (پ 95 )

 كلاس:

تضمين وكنترل كيفي(پ 93)

كلاس:

تضمين وكنترل كيفي(پ 93)

كلاس:

شنبه

تصويربرداري با امواج فراصوت (ن پ 96 )

كلاس:

تصويربرداري با امواج فراصوت (ن پ 96 )

كلاس:

دانشكده

(دانشكده ، مشاوره و سمينار)

يك شنبه

دانشكده

فيزيك بهداشت(ارشد)

 كلاس:

اصول كاربرد منابع پرتوزا

كلاس:

فيزيك بهداشت(ارشد)

 كلاس:

دو شنبه

 

دانشكده

دانشكده

كارآموزي در عرصه 4      (پ93 و ن پ 95 )

كلاس:

(دانشكده ، مشاوره و سمينار)

سه شنبه

-

-

-

-

چهار شنبه


     

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-9 14:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ