اعضاي هيأت علمي بخش كامپيوتر

دكترحسين منعم

سمت:سرپرست بخش كامپيوتر
مدرك: دكترا
مرتبه علمي: استاديار

شرح حال علمي (cv)

شماره تماس: 32295023 داخلي 232

 
 
 

اساتيد حق التدريس بخش كامپيوتر
نام و نام خانوادگي 
مدرك تحصيلي
محل خدمت
ایمیل
مريم ثابت
كارشناسي ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 m.sabet@aut.ac.ir
شکوه عابدی دهکردیکارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 shokoohabedi2008@gmail.com
محمد کشاورز
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 mohammad_20_k@yahoo.com
محمدرضا نعمت الهی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 reza.nematolahi@gmail.com
الهام غفاری
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 elhamghaffari88@yahoo.com
آذر کاظمی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 azarkazemi.mi@gmail.com
الهام حکمت نیا
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
ehekmatnia@yahoo.com
لیلا کامکار
دانشجوی دکتری بیوانفورماتیک
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
leila.kamkar@gmail.com
لیلا قلی زادهکارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
gholizadeh_l@yahoo.com
سعید سعیدی نژاد
 دکتری
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 saeedsaeedinezhad@gmail.com
محمدامین ثابت
  کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 aminnsabet@gmail.com
مرتضی محمودیان فرد
  کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 morteza.mahmoodianfard@gmail.com


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-25 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ