اعضاي هيأت علمي بخش كامپيوتر

دكترحسين منعم
سمت:سرپرست بخش كامپيوتروفناوری اطلاعات

مدرك: دكترای تخصصی PhD سیستم های اطلاعاتی
مرتبه علمي: استاديار

شرح حال علمي (cv)

شماره تماس: 32295023 داخلي 232

 
 
 

اساتيد حق التدريس بخش كامپيوتر


نام و نام خانوادگي 
مدرك تحصيلي
محل خدمت
ایمیل
مريم ثابت
كارشناسي ارشدمهندسی فناوری اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 m.sabet@aut.ac.ir
شکوه عابدی دهکردیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 shokoohabedi2008@gmail.com
محمدرضا نعمت الهی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 reza.nematolahi@gmail.com
الهام غفاری
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 elhamghaffari88@yahoo.com
آذر کاظمی
کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 azarkazemi.mi@gmail.com
لیلا قلی زادهکارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
gholizadeh_l@yahoo.com
سعید سعیدی نژاد
دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 saeedsaeedinezhad@gmail.com
محمدامین ثابت
  کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 aminnsabet@gmail.com
مرتضی محمودیان فرد
  کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 morteza.mahmoodianfard@gmail.com


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-1 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ