فارسي |  Language:  English     
 

طرح درس
راهنمای
 مطالعه
طرح دوره
گروه بیوشیمی پزشکی
زیست شناسی سلولی و مولکولی طرح درس زیست سلولیراهنمای مطالعه  طرح دوره
شیمی عمومیطرح درس شیمی عمومی راهنمای مطالعه طرح دوره 
آزمایشگاه شیمی عمومی راهنمای مطالعه  طرح دوره
بیوشیمی عمومی راهنمای مطالعه طرح دوره 
آزمایشگاه بیوشیمی عمومی راهنمای مطالعه طرح دوره 

بیوشیمی پزشکی1

طرح درس بیوشیمی1راهنمای مطالعه   طرح دوره

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

طرح درس آزمایشگاه بیوشیمی1راهنمای مطالعه  طرح دوره 
بیوشیمی پزشکی2طرح درس بیوشیمی2راهنمای مطالعه  طرح دوره
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2طرح درس آزمایشگاه بیوشیمی2راهنمای مطالعه  طرح دوره 

هورمون شناسی

طرح درس هورمون شناسی راهنمای مطالعه طرح دوره 
آزمایشگاه هورمون شناسی راهنمای مطالعه طرح دوره 

اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

طرح درس اصول فنی و تجهیزات راهنمای مطالعه  طرح دوره
بیوشیمی پزشکی2(کارشناسی ناپیوسته) راهنمای مطالعه  طرح دوره
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2 (کارشناسی ناپیوسته) راهنمای مطالعه  طرح دوره
زیست شناسی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی  طرح دوره
بیوشیمی پیشرفته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی  طرح دوره
گروه هماتولوژی  

ایمونوهماتولوژی

طرح درس ایمونوهماتولوژیراهنمای مطالعه ایمونوهماتولوژی طرح دوره
آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی راهنمای مطالعه آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی طرح دوره

خون شناسی1

طرح درس هماتولوژی1راهنمای مطالعه هماتولوژی1طرح دوره 
آزمایشگاه خون شناسی1 راهنمای مطالعه آزمایشگاه هماتولوژی1طرح دوره 

خون شناسی2

طرح درس هماتولوژی2راهنمای مطالعه هماتولوژی2 طرح دوره
آزمایشگاه خون شناسی2 راهنمای مطالعه آزمایشگاه هماتولوژی2 طرح دوره
انتقال خون (کارشناسی ناپیوسته)طرح درس انتقال خون راهنمای مطالعه  طرح دوره
آزمایشگاه انتقال خون(کارشناسی ناپیوسته) طرح درس آزمایشگاه انتقال خونراهنمای مطالعهطرح دوره 

خون شناسی (کارشناسی ناپیوسته)

طرح درس خون شناسی نظریراهنمای مطالعه خون شناسی نظریطرح دوره 

آزمایشگاه خون شناسی (کارشناسی ناپیوسته)

 راهنمای مطالعه خون شناسی عملیطرح دوره 
گروه ایمنی شناسی  

ایمنی شناسی کارشناسی پیوسته

طرح درس ایمنی شناسیراهنمای مطالعه  طرح دوره 

ایمنی شناسی کارشناسی ناپیوسته

 راهنمای مطالعه طرح دوره 

آزمایشگاه ایمنی شناسی

طرح درس آز ایمنی شناسی راهنمای مطالعه طرح دوره 

اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه

طرح درس مدیریت  
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

انگل شناسی1

طرح درس انگل 1  

انگل شناسی2

طرح درس انگل2  

انگل شناسی (ناپیوسته)

طرح درس انگل ناپیوسته  

قارچ شناسی پزشکی کارشناسی پیوسته

طرح درس قارچ شناسی1  طرح دوره

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی2

  طرح دوره

قارچ شناسی پزشکی2( کارشناسی ناپیوسته)

طرح درس قارچ شناسی2  طرح دوره

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی2

  طرح دوره
گروه پاتولوژی

تکنیک های آسیب شناسی

طرح درس تکنیک های آسیب شناسی  

آسیب شناسی (کارشناسی پیوسته)

طرح درس آسیب شناسی  
گروه آمار حیاتی

آمار حیاتی

طرح درس آمار حیاتی  
گروه فارماکولوژی

فارماکولوژی وسم شناسی

طرح درس فارماکولوژی و سم شناسی  

آزمایشگاه فارماکولوژی

طرح درس آزمایشگاه فارماکولوژی  

سم شناسی

طرح درس سم شناسی  

آزمایشگاه سم شناسی

طرح درس آزمایشگاه سم شناسی  
فارماکولوژیطرح درس آزمایشگاه سم شناسی  
گروه میکروب شناسی

ویروس شناسی پزشکی

طرح درس ویروس شناسی راهنمای مطالعه  

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی

طرح درس آز ویروس راهنمای مطالعه  

میکروب شناسی عمومی

طرح درس میکروب راهنمای مطالعه  
باکتری شناسی 2  راهنمای مطالعه  

آزمایشگاه باکتری شناسی 2

طرح درس آزمایشگاه میکروبراهنمای مطالعه  
 باکتری شناسی 2 (کارشناسی ناپیوسته) راهنمای مطالعه  
 آزمایشگاه باکتری شناسی 2 (کارشناسی ناپیوسته) راهنمای مطالعه  

ویروس شناسی پزشکی (کارشناسی ناپیوسته)

 راهنمای مطالعه  

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی (کارشناسی ناپیوسته)

 راهنمای مطالعه  
گروه فیزیولوژی  

فیزیولوژی

 طرح درس فیزیولوژی  

آزمایشگاه فیزیولوژی

 طرح درس آزمایشگاه فیزیولوژی  
 گروه ژنتیک پزشکی  

زیست سلولی ومولکولی(کارشناسی ناپیوسته)

طرح درس زیست شناسی راهنمای مطالعه فیزیک عمومی 
 ژنتیک طرح درس ژنتیک  
گروه فیزیک
فیزیک عمومیطرح درس فیزیک عمومیراهنمای مطالعه فیزیک عمومی طرح دوره
آزمایشگاه فیزیک عمومیطرح درس آزمایشگاه فیزیکراهنمای مطالعه آزمایشگاه فیزیک عمومی طرح دوره
فیزیک حیاتیطرح درس فیزیک حیاتیراهنمای مطالعه فیزیک حیاتیطرح دوره 
فیزیک حیاتی (کارشناسی ناپیوسته)  طرح دوره
سمینار
سمینار (کارشناسی ) راهنمای مطالعه سیمینار 
سمینار( کارشناسی ارشد) راهنمای مطالعه سمینار ارشد 
فیزیولوژی   
آزمایشگاه فیزیولوژیطرح درس فیزیک حیاتی  
اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاهطرح درس فیزیک حیاتی  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-29 14:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ