اساتيد بازنشسته گروه زبان انگليسي

نام و نام خانوادگیتصوير سمتمرتبه علمیمدرک تحصیلی
شرح حال علمی
(cv)
مقالاتآدرس و شماره تلفن و ایمیل
دكتر احياء عمل صالحعضو هیئت علمی دانشياردكتراي آموزش زبان انگليسيشرح حال علمیلینکasalehe @sums.ac.ir 
سركار خانم فاطمه صديق
 
عضو هيات علميمربيكارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي sedighf @sums .ac .ir
جناب آقاي محمد رفعت بخش عضو هيات علميمربيكارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي  rafatm @ yahoo.com
جناب آقاي دكتر علي مهبوديعضو هيات علمياستادياردكتراي زبان شناسي كاربردي alimahbudi37 @yahoo.com


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-21 11:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ