">
    

ليست دروس:

نام درس : متون علمي و ترمينولوژي پزشكي                                                                                   شماره درس :1-164222

 نام درس : زبان  عمومی یک                                                                                                                    شماره درس :221201

نام درس : زبان  عمومی دو                                                                                                                                                             شماره درس : 221202

نام درس : زبان پیش دانشگاهی                                                                                                                 شماره درس :221207

نام درس : زبان  تخصصی یک مدارک                                                                                                                                               شماره درس : 198110

نام درس : زبان  تخصصی یک مدیریت                                                                                                                                             شماره درس: 188261

نام درس : زبان  تخصصی دو مدارک                                                                                                                                                 شماره درس :198111

نام درس : زبان  تخصصی دو  مدیریت                                                                                                                                             شماره درس: 188262

 نام درس : زبان  تخصصی سه مدارک                                                                                                                                              شماره درس :198211

نام درس : زبان  تخصصی چهار مدارک                                                                                                                                             شماره درس:198212

نام درس: زبان تخصصی کارشناسی ارشد پرستاری  مامایی ، آناتومی ، مدیریت                                                           شماره درس:  140330،165322 ، 141229

نام درس : زبان  تخصصی دندان پزشکی                                                                                                                                          شماره درس : 221203

   نام درس : زبان  تخصصی

نام درس : زبان  تخصصی بهداشت عمومی                                                                                                                                          شماره درس:  175261

نام درس : زبان  تخصصی بهداشت حرفه ای                                                                                                                                        شماره درس:  174226

 نام درس : زبان  تخصصی  علوم آزمایشگاهی کاردانی و کارشناسی                                                         شماره درس: کاردانی: 164115،  کارشناسی: 164222

نام درس : زبان  تخصصی  پرستاری پیوسته و نا پیوسته                                                                                          شماره درس: ناپیوسته: 140244 ، پیوسته 160220 

نام درس : زبان  تخصصی کاردانی علوم آزمایشگاهی                                                                                                                              شماره درس : 164115

نام درس : زبان  تخصصی مامایی پیوسته و نا پیوسته                                                                                             شماره درس: نا پیوسته: 165210و پیوسته:  165208

 نام درس : زبان  تخصصی پزشکی                                                                                                      شماره درس : 221203

نام درس : زبان  تخصصی  دکترای پرستاری                                                                                                                                       شماره درس: 150330

نام درس : زبان  تخصصی فیزیوتراپی                                                                                                                                                شماره درس : 221203

نام درس : زبان  تخصصی تغذیه                                                                                                                                                       شماره درس:  195038

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-1 14:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ