">
    
نام درس
 متون علمي و ترمينولوژي پزشكي
 زبان  عمومی یک 
 زبان  عمومی دو
زبان پیش دانشگاهی
 زبان  تخصصی یک مدارک
 زبان  تخصصی یک مدیریت
  زبان  تخصصی دو مدارک
 زبان  تخصصی دو  مدیریت
 زبان  تخصصی سه مدارک 
 زبان  تخصصی چهار مدارک 
 کارشناسی ارشد پرستاری  مامایی ، آناتومی ، مدیریت 
 زبان  تخصصی دندان پزشکی
زبان  تخصصی
زبان  تخصصی بهداشت عمومی
 زبان  تخصصی بهداشت حرفه ای
 زبان  تخصصی  علوم آزمایشگاهی کاردانی و کارشناسی
 زبان  تخصصی  پرستاری پیوسته و نا پیوسته
 زبان  تخصصی کاردانی علوم آزمایشگاهی
 زبان  تخصصی مامایی پیوسته و نا پیوسته 
زبان  تخصصی پزشکی 
زبان تخصصي دکترای پرستاری
زبان  تخصصی فیزیوتراپی
 زبان  تخصصی تغذیه
 زبان تخصصي بهداشت محيط (course plan)
زبان تخصصي بهداشت محيط (lesson plan)
زبان تخصصي بهداشت محيط(study guide)
زبان تخصصي مامايي ( course plan)
زبان تخصصي مامايي(lesson plan)
زبان تخصصي مامايي(study guide)
زبان تخصصي اتاق عمل(course plan)
زبان تخصصي اتاق عمل( lesson plan)
زبان تخصصي اتاق عمل(study guide)
زبان تخصصي پريو( course plan)
زبان تخصصي پريو( lesson plan)
زبان تخصصي پريو( study guide)
زبان تخصصي تغذيه(course plan)
زبان تخصصي تغذيه (lesson plan)
زبان تخصصي تغذيه(study guide)
زبان تخصصي راديولوژي( course plan)
زبان تخصصي راديولوژي(lesson plan
زبان تخصصي راديولوژي(study guide)
زبان تخصصيcourse plan.HIM)
زبان تخصصي( lesson plan.HIM
زبان تخصصيstudy guide.HIM
زبان تخصصي course plan.HIM2
زبان تخصصي lesson plan.HIM2
زبان تخصصي study guide.HIM2
زبان تخصصي پرستاري(course plan)
زبان تخصصي پرستاري(lesson plan)
زبان تخصصي پرستاري(study guide)
زبان تخصصي بهداشت عمومي(course plan)
زبان تخصصي بهداشت عمومي(lesson plan)
زبان تخصصي بهداشت عمومي(study guide)
زبان تخصصي مديريت1(courseplan)
زبان تخصصي مديريت 1(lesson plan)
زبان تخصصي مديريت 1(study guide)
 زبان تخصصي مديريت2 (course plan)
زبان تخصصي مديريت 2(lesson plan)
زبان تخصصي مديريت 2(study guide)
زبان تخصصي بهداشت حرفه اي( course plan)
زبان تخصصي بهداشت حرفه اي( lesson plan)
زبان تخصصي بهداشت حرفه اي ( stugy guide)
زبان تخصصي گفتار درماني( course plan)

زبان تخصصي گفتاردرماني( lesson plan)

زبان تخصصي گفتاردرماني(study guide)
نگارش علمي( course plan)
نگارش علمي(lesson plan)
نگارش علمي (study guide)
زبان تخصصي علوم آزمايشگاهي(course plan)
زبان تخصصي علوم آزمايشگاهي(lesson plan)
زبان تخصصي علوم آزمايشگاهي (stydy guide)
زبان انگليسي 1 ارشد (course plan)
زبان انگليسي 1 ارشد( lesson plan)
زبان انگليسي 1 ارشد(study guide)
زبان انگليسي 2 ارشد (course plan)
زبان انگليسي 2 ارشد (lesson plan)
زبان انگليسي 2 ارشد (study guide)
زبان تخصصي مديريت دكتري( course plan)
زبان تخصصي مديريت دكتري(lesson plan)
زبان تخصصي مديريت دكتري( study guide)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-19 11:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ