برنامه نيمسال اول95-94
 

به نام خدا 
 
 
برنامه نیمسال اول  95-94گروه  زبان انگلیسی ( روزانه)   
ردیف
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
روز
ساعت
سالن
 استاد
امار
1
2
پیش دانشگاهی
221207
1
پزشكي
شنبه ودوشنبه
10-8
 
 
 
 
2
دندانپزشكي
يكشنبه و سه شنبه
10-8
 
 
 
3
 
 
3
داروسازي
دوشنبه وچهارشنبه
12-10
 
 
 
4
 
 
4
توانبخشي ( كاردرماني، گفتار درماني ، فيزيوتراپي )
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
5
 
 
5
 پرستاري
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
6
 
 
6
مامائي
يكشنبه و سه شنبه
17-15
 
 
 
7
 
 
7
هوشبري و اتاق عمل
يكشنبه و سه شنبه
10-8
 
 
 
8
 
 
8
 بهداشت عمومي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
9
 
 
9
بهداشت محيط
شنبه ودوشنبه
15-13
 
 
 
10
 
 
10
بهداشت حرفه اي
شنبه ودوشنبه
10-8
 
 
 
11
 
 
11
تغذيه
دوشنبه و چهارشنبه
15-13
 
 
 
12
 
 
12
مديريت
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
13
 
 
13
علوم آزمايشگاهي
 شنبه ودوشنبه 
17-15
 
 
 
14
 
 
14
 راديولوژي
يكشنبه و سه شنبه
12-10
 
 
 
15
 
 
15
راديولوژي
يكشنبه و سه شنبه
12-10
 
 
 
16
 
 
16
فناوري اطلاعات و سلامت
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
ميان ترم : چهارشنبه 4/9/1394 ساعت 15-13                  پايان ترم : يك شنبه         20/10/1394 ساعت 10-8
برنامه نیمسال اول 95-94گروه زبان انگلیسی ( روزانه) چهار واحدي ها
ردی
نام درس
شماره درس
گ
رشته
روز
ساعت
سالن
استاد
 امار
 1
زبان عمومی 1 
221201
1
پزشكي
شنبه ودوشنبه
10-8
 
 
 
2
 
 
2
پزشكي
شنبه ودوشنبه
10-8
 
 
 
3
 
 
3
پزشكي
شنبه ودوشنبه
10-8
 
 
 
4
 
 
4
پزشكي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
5
 
 
5
دندانپزشكي
يكشنبه و سه شنبه
10-8
 
 
 
6
 
 
6
داروسازي
دوشنبه و چهارشنبه
12-10
 
 
 
7
 
 
7
توانبخشي ( كاردرماني ،ْ گفتار درماني، فيزيوتراپي)
يكشنبه و سه شنبه
17-15
 
 
 
8
 
 
8
پرستاري 
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
9
 
 
9
پرستاري
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
10
 
 
10
 مامائي
يكشنبه و سه شنبه
17-15
 
 
 
 11
 
 
11
هوشبري واتاق عمل
يكشنبه و سه شنبه
10-8
 
 
 
12
 
 
12
 مديريت
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ميان ترم : پنج شنبه 5/9/1394 ساعت 10-8     پايان ترم : يك شنبه 22 /10 /1394               ساعت 10-8
برنامه  نیمسال اول  95-94گروه زبان انگلیسی ( عمومی دو پیوسته ها ) چهار واحدي ها
ردی  
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
روز
ساعت
سالن
استاد
امار
 1
زبان عمومی دو 
221202
1
پزشكي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
2
 
 
2
پزشكي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
3
 
 
3
پزشكي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
4
 
 
4
پزشكي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
5
 
 
5
پرستاري
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
6
 
 
6
مامائي
يكشنبه و سه شنبه
17-15
 
 
 
7
 
 
7
 هوشبري واتاق عمل
يكشنبه و سه شنبه
12-10
 
 
 
8
 
 
8
 تغذيه
يكشنبه و سه شنبه
10-8
 
 
 
9
 
 
9
بهداشت عمومي
شنبه ودوشنبه
10-8
 
 
 
10
 
 
10
بهداشت محيط
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
11
 
 
11
 بهداشت حرفه اي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
12
 
 
12
 مديريت
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
13
 
 
13
 علوم آزمايشگاهي
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
14
 
 
14
 علوم آزمايشگاهي
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
15
 
 
15
فناوري اطلاعات وسلامت
دوشنبه و چهارشنبه
10-8
 
 
 
8ميان ترم :پنج شنبه 5/9/1394 ساعت 12-10          پايان ترم يكشنبه 20/10/1394 ساعت 12-10
 
 
برنامه نیمسال اول  95-94گروه زبان انگلیسی (عمومی دو ناپیوسته ها) چهار واحدي ها   
ردی  
نام درس
شماره درس
گروه
 
روز
ساعت
سالن
 استاد
امار
 1
زبان عمومي 2 
221211
 
اتاق عمل
يكشنبه وسه شنبه
10-8
 
 
 
2
 
 
 
بهداشت محيط
شنبه و دوشنبه
12-10
 
 
 
3
 
 
 
بهداشت حرفه اي
شنبه و دوشنبه
12-10
 
 
 
4
 
 
 
راديولوژي
يكشنبه و سه شنبه
10-8
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8ميان ترم :پنج شنبه 5/9/1394 ساعت 12-10          پايان ترم يكشنبه 20/10/1394 ساعت 12-10
 
 
 
 
برنامه نیمسال  اول 95-94گروه زبان انگلیسی ( روزانه) سه واحدي ها
 
ردیف
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
 روز
ساعت
سالن
 استاد
امار
 1
تخصصی پزشکی
221203
1
پزشكي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
2
 
 
2
پزشكي
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
3
 
 
3
پزشكي
شنبه ودوشنبه
15-13
 
 
 
4
 
 
4
پزشكي
شنبه ودوشنبه
15-13
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ميان ترم : 2/9/1394 ساعت 15-13       پايان ترم سه شنبه 29/10/1394     ساعت 10-8
 
تخصصي سه واحدي
 
 
 
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
روز
ساعت
سالن
استاد
امار
1
تخصصيي گفتار درماني 
172501
1
گفتاردرماني  
 يكشنبه و سه شنبه
10-8
 
 
 
2
تخصصي فيزيوتراپي
221203
5
فيزيوتراپي
شنبه ودوشنبه
15-13
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ميان ترم :                             پايان ترم : 29/10/1394   ساعت 10-8
 
 
 
 
زبان تخصصی سه واحدی نگارش 95-94
 
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
روز
ساعت
سالن
استاد
امار
1
نگارش پزشکی
101508
1
پزشکی
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
2
 
 
2
پزشکی
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
3
 
 
3
پزشکی
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
4
 
 
4
پزشکی
شنبه ودوشنبه
12-10
 
 
 
5
 
 
5
پزشکی
شنبه ودوشنبه
17-15
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ميان ترم شنبه 30/8/1394 ساعت 12-10                   پايان ترم : چهارشنبه 23/10/1394   ساعت 10-8
 
 
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
روز
ساعت
سالن
استاد
امار
1
130403
 
1
دندانپزشكي
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
2
 
 
2
دندانپزشكي
يكشنبه و سه شنبه
15-13
 
 
 
3
 
 
3
دندانپزشكي
يكشنبه و سه شنبه
17-15
 
 
 
 
 
 
4
دندانپزشكي
يكشنبه و سه شنبه
17-15
 
 
 
 
ميان ترم شنبه 30/8/1394 ساعت 12-10   پايان ترم : چهارشنبه 23/10/1394   ساعت 10-8
 
 
 
برنامه نیمسال اول95-94گروه زبان انگلیسی ( روزانه)  دوواحدي ها
                                                                                                     
ر
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
 روز
ساعت
سالن
 استاد
امار
2
تخصصي پرستاري
160220
1
پرستاري
سه شنبه
15-13
 
 
 
3
تخصصي اتاق عمل
161017
1
 اتاق عمل پيوسته
سه شنبه
12-10
 
 
 
4
تخصصي اتاق عمل
165506
1
اتاق عمل ناپيوسته
 
 
 
5
 تخصصي بهداشت محيط 
176244
1
بهداشت محيط ناپيوسته 
چهارشنبه
10-8
 
 
 
 6
تخصصي بهداشت محيط
174015
1
بهداشت محيط پيوسته
 
 
7
تخصصي مامائي
165208
1
تخصصي مامائي
سه شنبه
17-15
 
 
 
8
تخصصي فوريت هاي پزشكي
163703
1
تخصصي فوريت هاي پزشكي  ناپيوسته
يك شنبه
17-15
 
 
 
9
تخصصي بهداشت عمومي
175544
1
تخصصي بهداشت عمومي
شنبه
17-15
 
 
 
10
تخصصي بهداشت حرفه اي
174269
1
تخصصي بهداشت حرفه اي ن
تخصصي بهداشت حرفه اي پ
شنبه
15-13
 
 
174659
1
11
تخصصي مديريت  (2)
188262
1
تخصصي مديريت
يكشنبه
15-13
 
 
 
12
تخصصي متون انگليسي
1642221
1
 علوم ازمايشگاهي ناپيوسته
سه شنبه
12-10
 
 
 
13
اختصاصي IT 2
188615
 
فناوي اطلاعات سلامت
يكشنبه
15-13
 
 
 
14
 اختصاصي HIM(2)
188631
 
فناوي اطلاعات سلامت
يكشنبه
17-15
 
 
 
 
ميان ترم :  از شنبه 30/8/1394 تا چهارشنبه 4/9/1394        پابان ترم: يكشنبه 27/10/1394 ساعت 10-8
 
برنامه نیمسال اول گروه زبان انگلیسی شبانه95-94
 
                                     
ردیف
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
 روز
 
ساعت
سا لن
 استاد
امار
1
متون انگايسي
1642221
1
علوم آزمايشگاهي
سه شنبه
15-13
 
 
 
 
عمومي دو
221211
5
 راديولوژي
يكشنبه و سه شنبه
10-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ميان ترم : از شنبه 30/8/1394 تا چهارشنبه4 /9/1394        پابان ترم: يكشنبه 27/10/1394 ساعت 10-8
 
کارشناسی ارشد 95-94
ر
نام درس
شماره درس
گروه
رشته
 روز
ساعت
سالن
 استاد
امار
1
زبان انگليسي پيشرفته
187324
 
فناوري اطلاعات وسلامت
 
 
 
 
 
2
زبان تخصصي تخصصي
186701
 
انفورماتيك پزشكي
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-14 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ